Instromen in leerjaar 1

BESCHIKBARE PLAATSEN LEERJAAR 1 IN 2021-2022

We starten in het eerste leerjaar met in ieder geval 5 groepen (maximaal 60 leerlingen).

Zijn er minder dan 61 kinderen die interesse hebben voor het eerste leerjaar om ingeschreven te worden op de Leo Kannerschool VSO en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan worden al deze kinderen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat geval vindt er geen loting plaats.

Zijn er meer dan 60 geïnteresseerde kinderen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan volgt een loting onder toeziend oog van een notaris. Van belang hierbij is dat wij voorrang verlenen aan leerlingen van de samenwerkingsverbanden waarin wij bestuurlijk betrokken zijn. Dit betreft de samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden), VO 2802 (SWV Midden-Holland & Rijnstreek), VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek), VO 2806 (SWV Zuid-Holland West) en VO 2807 (SWV Zoetermeer).

OKTOBER: INFORMATIEAVONDEN

Om de intakeprocedure goed en efficiënt te kunnen laten verlopen is het van zeer groot belang dat u één van de informatieavonden bezoekt. Meer informatie over de informatieavonden vindt u op:

Aanmelden informatieavonden

NOVEMBER: INTERESSEFORMULIER

Als u – na het bezoeken van een informatieavond – uw kind wilt laten deelnemen aan de intakeprocedure, kunt u hiervoor vanaf 2 november 2020 een interesseformulier aspirant-leerling indienen. De link naar dit formulier wordt maandag 2 november 2020 opengesteld op deze pagina.

Aan de hand van dit interesseformulier en de daarbij gevoegde bijlagen beoordelen wij of uw kind naar onze voorlopige inschatting zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (zie hieronder). Als uw kind naar onze voorlopige inschatting zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, plaatsen wij uw kind op de interesselijst. U krijgt hiervan van ons per e-mail (of post, wanneer u geen e-mailadres opgeeft) een bevestiging. De periode waarin interesseformulieren kunnen worden ingediend eindigt op maandag 4 januari 2021 om 13:00 uur. Als u tijdig een interesseformulier heeft ingediend maar geen reactie of bevestiging heeft ontvangen op 4 januari 2021, dan kunt u dit op die dag nog mailen naar: intake@leokanner.nl

Interesseformulier aspirant leerling

TOELATINGSVOORWAARDEN

Voor alle aspirant-leerlingen onderzoeken we in de periode van 2 november 2020 tot en met 4 januari 2021 of zij voldoen aan de vier toelatingsvoorwaarden van de school. De toelatingsvoorwaarden zijn:
1. De aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
2. De basisschool geeft het advies voor de praktijkgerichte leerroute of van de leerroute VMBO Basis of VMBO Kader.
3. Er zal, indien van toepassing, een preadvies worden afgegeven door het Samenwerkingsverband.
4. De aspirant-leerling kan onderwijs volgen in een klassikale setting.

Aspirant-leerlingen die aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen en die tijdig een interesseformulier met de benodigde bijlagen hebben ingediend, komen in aanmerking voor plaatsing op de interesselijst. De ouders/verzorgers ontvangen hiervan uiterlijk op 4 januari 2021 een bericht. De aspirant-leerlingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, krijgen uiterlijk op 4 januari 2021 een bericht dat de procedure wordt gestopt. Hierin worden ook alternatieve onderwijsplekken aangegeven.

JANUARI: EVENTUEEL LOTING

Indien er meer aspirant-leerlingen op de interesselijst zijn geplaatst dan er plekken beschikbaar zijn, wordt een notariële loting gehouden.

Bij een loting werken we met twee lotingslijsten. Op de A-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die wonen binnen het werkgebied van de samenwerkingsverbanden waarbij onze school is aangesloten (zie Samenwerkingsverband). Op de B-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die buiten dit werkgebied wonen. De loting werkt ‘getrapt’. Er wordt eerst geloot onder de namen op A-lijst. Zijn er dan nog onderwijsplekken beschikbaar, wordt de loting vervolgd onder B-lijst. De loting vind plaats op 25 januari 2021. Ingelote aspirant-leerlingen ontvangen na de loting een uitnodiging voor het intakegesprek (zie hierna). Uitgelote aspirant-leerlingen krijgen een bericht dat de procedure wordt stopgezet. Hierin staan ook alternatieve onderwijsplekken aangegeven.

FEBRUARI EN MAART: INTAKEGESPREKKEN

In februari en maart 2021 starten wij de intakegesprekken. De schoolmaatschappelijk werkers nodigen ouders uit voor het gesprek zodra, op zijn minst, het volledig ingevulde interesseformulier en het diagnoseverslag bij ons binnen zijn en, indien aan de orde, het preadvies.

Op basis van het intakegesprek en de andere beschikbare informatie beslist Leo Kannerschool VSO (nog steeds) of uw kind nog steeds voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en of de Leo Kannerschool VSO een passende plaats is voor de betreffende aspirant-leerling. Indien aan deze beide voorwaarden is voldaan, vraagt Leo Kannerschool VSO een zogeheten toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Pas na ontvangst van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) wordt de aspirant-leerling definitief ingeschreven.

Mochten we op basis van het intakegesprek besluiten dat een aspirant-leerling en onze school géén passende match is, dan bepaalt zijn of haar uitgangssituatie de vervolgstap.

Komt uw kind uit klas 1 van het voortgezet (speciaal) onderwijs, dan zoekt de school van herkomst samen met u naar een andere school. Komt uw kind uit het basisonderwijs, dan zoeken we samen met u en het samenwerkingsverband (SWV) naar een passende plek op een andere school. Als we inschatten dat uw kind baat heeft bij een plek in het speciaal onderwijs, dan vragen wij, vooruitlopend op plaatsing elders, alvast wel een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.

LATER VRIJKOMENDE PLAATSEN

Mocht er een loting hebben plaatsgevonden en er in de maanden tot de zomervakantie toch een onderwijsplek vrijkomen, dan versturen we op dat moment alsnog een uitnodiging voor het intakegesprek aan de ouders/verzorgers van de aspirant-leerling die als eerstvolgende in de rij geloot is. Mocht er bij die aspirant-leerling geen interesse meer bestaan in de school, dan benaderen we de ouders/verzorgers van de aspirant-leerling die als volgende geloot is.

NA-AANMELDINGEN

U kunt de interesse van uw kind in de Leo Kannerschool VSO ook nog na 4 januari 2021 kenbaar maken, maar wij kunnen in dat geval niet garanderen dat uw kind nog kan deelnemen aan de eventuele loting en/of dat uw kind geplaatst kan worden. Als er een loting plaatsvindt waaraan uw kind niet heeft deelgenomen dan wordt de betreffende aspirant-leerling onderaan de interesselijst geplaatst.

PRE-ADVIES TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

De samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden) en VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek) brengen voor aspirant-leerlingen in groep 8 een preadvies uit voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Zowel het preadvies als het schooladvies worden voor 1 februari 2021 afgegeven en beschikbaar gemaakt in Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een ICT-portal waarmee scholen leerling gegevens kunnen uitwisselen. Het is van groot belang dat de basisscholen van deze drie samenwerkingsverbanden VO 2801, VO 2802 en VO 2803 de aanvraag voor het preadvies zo spoedig en volledig mogelijk na de start van het schooljaar (2020-2021) doen bij het samenwerkingsverband. Voor de aanvraag zijn over het algemeen goed gedocumenteerde kindplannen nodig waaruit blijkt dat de betreffende leerling de ondersteuning van het voortgezet speciaal onderwijs nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Als u nog vragen hebt mailt u dan naar: intake@leokanner.nl

De informatiefolder die we gemaakt hebben is te downloaden via de volgende link:

Informatiefolder Instroom nieuwe leerlingen 2021-2022