Intake

Wij nemen de intakeprocedure van nieuwe leerlingen serieus en gaan hierbij zorgvuldig te werk. Dat is in het belang van de leerling. We willen namelijk graag dat uw kind op de juiste school terechtkomt. We willen zo veel mogelijk weten van en over uw kind. Op die manier kunnen wij inschatten of wij kunnen voorzien in de onderwijsbehoefte van de leerling.

De periode waarin interesseformulieren kunnen worden ingediend eindigt op donderdag 12 januari 2023 om 13:00 uur.

BESCHIKBARE PLAATSEN LEERJAAR 1 IN 2023-2024

We starten in het eerste leerjaar met in ieder geval 5 groepen (maximaal 60 leerlingen).

Zijn er minder dan 61 kinderen die interesse hebben voor het eerste leerjaar om ingeschreven te worden op de Leo Kannerschool VSO en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan worden al deze kinderen met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek. In dat geval vindt er geen loting plaats.

Zijn er meer dan 60 geïnteresseerde kinderen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, dan volgt een loting onder toeziend oog van een notaris. Van belang hierbij is dat wij voorrang verlenen aan leerlingen van de samenwerkingsverbanden waarin wij bestuurlijk betrokken zijn. Dit betreft de samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden), VO 2802 (SWV Midden-Holland & Rijnstreek), VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek), VO 2806 (SWV Zuid-Holland West) en VO 2807 (SWV Zoetermeer).

OKTOBER: INFORMATIEAVONDEN

De informatieavonden op de Leo Kannerschool VSO zijn inmiddels geweest. Deze waren op dinsdag 11 oktober 2022 en op maandag 31 oktober 2022. Tijdens deze avonden werd er een rondleiding door de school gegeven en werd het onderwijs toegelicht.

U bent niet naar de informatieavond geweest?

U kunt via onderstaande link aangeven interesse te hebben in de Leo Kannerschool VSO. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Interesse in Leo Kannerschool VSO

NOVEMBER: INTERESSEFORMULIER

Als u – na het bezoeken van een informatieavond – uw kind wilt laten deelnemen aan de intakeprocedure, dan kunt u hiervoor vanaf 1 november 2022 een interesseformulier aspirant-leerling indienen.

  Interesseformulier aspirant-leerling schooljaar 2023-2024

  Interesseformulier 2023-2024

  Aan de hand van dit interesseformulier en de daarbij gevoegde bijlagen beoordelen wij of uw kind naar onze voorlopige inschatting zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (zie hieronder). Als uw kind naar onze voorlopige inschatting zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, plaatsen wij uw kind op de interesselijst. U krijgt hiervan van ons per e-mail (of post, wanneer u geen e-mailadres opgeeft) een bevestiging. De periode waarin interesseformulieren kunnen worden ingediend eindigt op donderdag 12 januari 2023 om 13:00 uur. Als u tijdig een interesseformulier heeft ingediend maar geen reactie of bevestiging heeft ontvangen op 12 januari 2023, dan kunt u dit op die dag nog mailen naar: intake@leokanner.nl

  Als u interesse heeft in ons onderwijs, vragen wij u enkele documenten aan te leveren:

  • Een ingevuld interesseformulier. Dit document is vanaf 1 november 2022 te vinden op onze website en kan tussen 1 november 2022 en 12 januari 2023, 13:00 uur, worden ingediend. De volgorde van indiening heeft geen gevolgen voor een eventuele loting.
  • Kopie legitimatiebewijs aspirant-leerling. Let op: graag voor- en achterkant!
  • Kopie legitimatiebewijs ouder(s) of verzorgers wanneer ouders niet de Nederlandse identiteit hebben. Let op: graag voor- en achterkant!
  • Kopie diagnoseverslag met autisme classificatie
  • Recente onderwijskundige gegevens (voorlopig schooladvies).
  • Preadvies en/of aanmeldcode (unieke code onderwijstransparant). Alleen van toepassing voor Samenwerkingsverbanden Zoetermeer, Leiden, Midden-Holland & Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek

  Alle documenten kunnen worden gemaild naar intake@leokanner.nl. U krijgt daar een bevestiging van.

  TOELATINGSVOORWAARDEN

  Voor alle aspirant-leerlingen onderzoeken we in de periode van 1 november 2022 tot en met 17 januari 2023 of zij voldoen aan de vier toelatingsvoorwaarden van de school. De toelatingsvoorwaarden zijn:

  1. De aspirant-leerling heeft een diagnose binnen het autismespectrum;
  2. De basisschool geeft het advies voor de praktijkgerichte leerroute of van de leerroute VMBO Basis of VMBO Kader.
  3. Er zal, indien van toepassing, een preadvies worden afgegeven door het Samenwerkingsverband.
  4. De aspirant-leerling kan onderwijs volgen in een klassikale setting.

   Aspirant-leerlingen die aan deze toelatingsvoorwaarden voldoen en die tijdig een interesseformulier met de benodigde bijlagen hebben ingediend, komen in aanmerking voor plaatsing op de interesselijst. De ouders/verzorgers ontvangen hiervan uiterlijk op 17 januari 2023 een bericht. De aspirant-leerlingen die niet aan deze voorwaarden voldoen, krijgen uiterlijk op 17 januari 2023 een bericht dat de procedure wordt gestopt. Er kan contact worden opgenomen met de huidige school en het samenwerkingsverband om mee te denken over alternatieve onderwijsplekken.

   JANUARI: EVENTUEEL LOTING

   Indien er meer aspirant-leerlingen op de interesselijst zijn geplaatst dan er plekken beschikbaar zijn, wordt een notariële loting gehouden.

   Bij een loting werken we met twee lotingslijsten. Op de A-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die wonen binnen het werkgebied van de samenwerkingsverbanden waarbij onze school is aangesloten (zie Samenwerkingsverband). Op de B-lijst staan de namen van aspirant-leerlingen die buiten dit werkgebied wonen. De loting werkt ‘getrapt’. Er wordt eerst geloot onder de namen op A-lijst. Daarna wordt de loting vervolgd onder B-lijst. De loting vindt eind januari 2023 plaats. De uiteindelijke datum wordt gecorrespondeerd met betrokkenen. Ingelote aspirant-leerlingen ontvangen na de loting een uitnodiging voor het intakegesprek (zie hierna). Uitgelote aspirant-leerlingen krijgen een bericht dat de procedure wordt stopgezet. Er kan contact worden opgenomen met de huidige school en het samenwerkingsverband om mee te denken over alternatieve onderwijsplekken.

   FEBRUARI EN MAART: INTAKEGESPREKKEN

   In februari en maart 2023 starten wij de intakegesprekken. De orthopedagoog nodigen ouders/verzorgers uit voor het gesprek.

   Op basis van het intakegesprek en de andere beschikbare informatie beslist Leo Kannerschool VSO of uw kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en of de Leo Kannerschool VSO een passende plaats is voor de betreffende aspirant-leerling. Indien aan deze beide voorwaarden is voldaan, vraagt Leo Kannerschool VSO een zogeheten toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Pas na ontvangst van de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) wordt de aspirant-leerling definitief ingeschreven.

   Mocht de Leo Kannerschool VSO op basis van het intakegesprek besluiten dat een aspirant-leerling en onze school géén passende match is, dan bepaalt zijn of haar uitgangssituatie de vervolgstap.

   Komt uw kind uit klas 1 van het voortgezet (speciaal) onderwijs, dan zoekt de school van herkomst samen met u naar een andere school. Komt uw kind uit het basisonderwijs, dan zoeken we samen met u en het samenwerkingsverband (SWV) naar een passende plek op een andere school. Als we inschatten dat uw kind baat heeft bij een plek in het speciaal onderwijs, dan vragen wij, vooruitlopend op plaatsing elders, alvast wel een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan.

   LATER VRIJKOMENDE PLAATSEN

   Mocht er een loting hebben plaatsgevonden en er in de maanden tot de zomervakantie toch een onderwijsplek vrijkomen, dan versturen we op dat moment alsnog een uitnodiging voor het intakegesprek aan de ouders/verzorgers van de aspirant-leerling die als eerstvolgende in de rij geloot is. Mocht er bij die aspirant-leerling geen interesse meer bestaan in de school, dan benaderen we de ouders/verzorgers van de aspirant-leerling die als volgende geloot is.

   NA-AANMELDINGEN

   U kunt de interesse van uw kind in de Leo Kannerschool VSO ook nog na 12 januari 2023 kenbaar maken, maar wij kunnen in dat geval niet garanderen dat uw kind nog kan deelnemen aan de eventuele loting en/of dat uw kind geplaatst kan worden. Als er een loting plaatsvindt waaraan uw kind niet heeft deelgenomen dan wordt de betreffende aspirant-leerling onderaan de interesselijst geplaatst.

   PRE-ADVIES TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

   De samenwerkingsverbanden VO 2801 (SWV Leiden), VO 2802 (SWV Midden-Holland & Rijnstreek), VO 2803 (SWV Duin- en Bollenstreek), VO 2806 (SWV Zuid-Holland West) en VO 2807 (SWV Zoetermeer) brengen voor aspirant-leerlingen in groep 8 een preadvies uit voor de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Zowel het preadvies als het schooladvies worden voor 1 februari 2023 afgegeven en beschikbaar gemaakt in Onderwijs Transparant. Onderwijs Transparant is een ICT-portal waarmee scholen leerling gegevens kunnen uitwisselen. Het is van groot belang dat de basisscholen van deze vier samenwerkingsverbanden VO 2801, VO 2802, VO 2803 en VO2807 de aanvraag voor het preadvies zo spoedig en volledig mogelijk na de start van het schooljaar (2022-2023) doen bij het samenwerkingsverband. Voor de aanvraag zijn over het algemeen goed gedocumenteerde kindplannen nodig waaruit blijkt dat de betreffende leerling de ondersteuning van het voortgezet speciaal onderwijs nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

   Als u nog vragen hebt mailt u dan naar: intake@leokanner.nl

   • De informatiefolder is te downloaden via de volgende link:
   Intakeprocedure nieuwe leerlingen

   De procedure "Aanmelding- en inschrijving Leo Kannerschool VSO 2023-2024" welke bij de notaris is ingediend kunt u hier downloaden.

   Procedure aanmelding en inschrijving LKS 2023-2024