Klankbordgroep

Binnen de klankbordgroep vindt overleg plaats tussen ouders en school over schoolbeleid. De klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de directeur over het locatiebeleid en bestaat uit ouders en leerkrachten. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in het curriculum en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. De locatiedirecteur is aanwezig als toehoorder.

Wilt u ook meedenken met de klankbordgroep?

Als ouder in de klankbordgroep adviseert u samen met andere ouders en teamleden de directeur. Het gaat in deze groep over de belangen van de locatie. De groep komt 5 x per jaar bij elkaar.

Waar praten we over?

In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken betreft, afgezien van privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Denk hierbij aan: schoolgids / schoolregels / excursies, kamp / resultaten van tevredenheidsonderzoeken / onderwijskundige vernieuwingen / veiligheid op school / jaarplanning en uiteraard vakantierooster.

E-mailadres van de klankbordgroep

Het gaat binnen de klankbordgroep over de belangen van de locatie

Deze pagina wordt binnenkort verder aangevuld.