Klankbordgroep

Binnen de klankbordgroep vindt overleg plaats tussen ouders, medewerkers en school over schoolbeleid. De klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de directeur over het locatie-beleid en bestaat uit ouders en locatie-medewerkers. De locatie-directeur is aanwezig als toehoorder.

Meepraten over school? Word klankbordgroep-ouder!

De doelstelling van de klankbordgroep is om met elkaar op informele wijze van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting de directie, het team en de medezeggenschapsraad.

Indien u enthousiast bent geworden om samen met andere ouders deze belangrijke en zeer gewaardeerde rol op te pakken, stuurt u dan een mail naar

a.remerij@leokanner.nl

Wat doet de klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat uit ouders en teamleden. Zij adviseren de directeur. Het gaat in deze groep over de belangen van de locatie. De groep komt minimaal 6x per jaar bij elkaar.

Waar praten we over?
In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken betreft, afgezien van privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Denk hierbij aan: schoolgids / schoolregels / excursies, kamp / resultaten van tevredenheidsonderzoeken / onderwijskundige vernieuwingen / veiligheid op school / jaarplanning en uiteraard vakantierooster.

Heeft u een onderwerp dat u graag zelf in wilt brengen, of loopt u ergens tegen aan, dan hopen wij dat u ons weet te vinden. Wij zorgen er dan voor dat het op onze eerstvolgende vergadering wordt besproken. We zijn bereikbaar via:

klankbordgroep.vso.oegstgeest@leokanner.nl

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn.

Klankbordgroep-vergaderingen 2022-2023
Dinsdag 6 september 2022, donderdag 6 oktober 2022, dinsdag 22 november 2022, donderdag 12 januari 2023, dinsdag 7 maart 2023, donderdag 20 april 2023, dinsdag 30 mei 2023. Aanvang 19:30 uur

Agenda komende vergadering

  • Opening, Notulen en Actielijst
  • Nieuws vanuit de Leerlingenraad
  • Nieuws vanuit/Terugkoppeling aan de klankbordgroep
  • Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
  • Gebouw
  • Rondvraag (vast agendapunt)

Contact met de klankbordgroep
Naast contact via de e-mail is er een keer in het jaar een meet-and-greet met de klankbordgroepleden. Dit is tijdens het schoolfeest.

Het gaat binnen de klankbordgroep over de belangen van de locatie.

Oudervertegenwoordiging klankbordgroep 2022-2023
De oudervertegenwoordiging in de klankbordgroep bestaat op dit moment uit 4 ouders met kinderen uit verschillende leerjaren/klassen. Hieronder stellen we ons voor:

Leerjaar 1 - Vacature

Leerjaar 2 - Vacature

Leerjaar 3 - Vacature

Leerjaar 4 - Claudia Kerklaan

Ik ben Claudia Kerklaan. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in ons glastuin bouwbedrijf, waar we calla,s telen. Ik vind het leuk om in de klankbordgroep te zitten om zo meer betrokken te zijn bij de school van onze zoon. Dat miste ik wel nadat ik op de bassisschool altijd actief betrokken was bij de school, door mij altijd in te zetten als leesmoeder en techniek ouder. Door in de klankbordgroep te zitten raak ik meer betrokken bij de school en ik vind het fijn om mee te mogen denken over dingen die belangrijk zijn voor onze kinderen.

Leerjaar 5 - Mirjam Krowinkel (voorzitter klankbordgroep)

We zijn erg blij dat onze zoon vanaf de eerste klas een fijne plek heeft gevonden op deze school! Mooi hoe zijn eigen tempo mag lopen en er altijd gezocht wordt naar wat hij nodig heeft om verder zich te ontwikkelen. Zelf werk ik als trainer en intervisiebegeleider voor een pilotproject van het ministerie van VWS, waarbij we kijken naar de inzet van levensloopbegeleiding voor mensen met autisme. Ook ben ik systemisch begeleider en coach op het gebied van autisme en trauma. Ik vind het belangrijk en fijn mee te mogen denken op school en streef er naar, hierbij het perspectief van de ouders en kinderen leidend te laten zijn.

Leerjaar 5 - Chrislaine Noordermeer (penningmeester klankbordgroep)

Mijn zoon heeft het enorm naar zijn zin op deze fijne school. Ik ben zelf anesthesiemedewerker in het LUMC. Het is prettig om via de klankbordgroep in de gelegenheid te zijn om mee te denken en betrokken te worden bij het reilen en zeilen van de school. De deskundigheid van de docenten en praktijkervaringen van ouders vormen samen een goede combinatie om te streven naar een optimaal leer- en ontwikkelklimaat voor onze kinderen.

We zijn blij dat school een klankbordgroep heeft en dat we als ouders mee mogen denken bij de plannen en keuzes die gemaakt worden door leerkrachten en de directie.

Medewerkersvertegenwoordiging klankbordgroep
De medewerkers die zitting hebben in de klankbordgroep zijn:

- Yvonne Borst - teamleider

- Remy van Belle - mentor in leerjaar 1

- Stefanie Starrenburg - mentor in leerjaar 4

- Wendy Schraven - secretariaatsmedewerker (notulist klankbordgroep)