Klankbordgroep

Binnen de klankbordgroep vindt overleg plaats tussen ouders, medewerkers en school over schoolbeleid. De klankbordgroep is vooral een adviesorgaan voor de directeur over het locatie-beleid en bestaat uit ouders en locatie-medewerkers. De locatie-directeur is aanwezig als toehoorder.

Meepraten over school? Word klankbordgroep-ouder!

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder uit leerjaar 2 voor de klankbordgroep!

De doelstelling van de klankbordgroep is om met elkaar op informele wijze van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De klankbordgroep heeft een adviserende rol richting de directie, het team en de medezeggenschapsraad.

Indien u enthousiast bent geworden om samen met andere ouders deze belangrijke en zeer gewaardeerde rol op te pakken, stuurt u dan een mail naar

a.remerij@leokanner.nl

Wat doet de klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat uit ouders en teamleden. Zij adviseren de directeur. Het gaat in deze groep over de belangen van de locatie. De groep komt minimaal 6x per jaar bij elkaar.

Waar praten we over?
In principe kunnen alle onderwerpen aan bod komen die de dagelijkse gang van zaken betreft, afgezien van privacygevoelige en anderszins persoonlijke zaken. Denk hierbij aan: schoolgids / schoolregels / excursies, kamp / resultaten van tevredenheidsonderzoeken / onderwijskundige vernieuwingen / veiligheid op school / jaarplanning en uiteraard vakantierooster.

Heeft u een onderwerp dat u graag zelf in wilt brengen, of loopt u ergens tegen aan, dan hopen wij dat u ons weet te vinden. Wij zorgen er dan voor dat het op onze eerstvolgende vergadering wordt besproken. We zijn bereikbaar via:

klankbordgroep.vso.oegstgeest@leokanner.nl

Wij vinden het belangrijk dat ouders bij de school betrokken zijn.

Klankbordgroep-vergaderingen 2023-2024
Dinsdag 19 september 2023, dinsdag 28 november 2023, dinsdag 27 februari 2024, dinsdag 23 april 2024, dinsdag 18 juni 2024. Aanvang 19:30 uur

Agenda komende vergadering: Dinsdag 18 juni 2024

  • Opening, Notulen en Actielijst (vast agendapunt)
  • Nieuws vanuit/ terugkoppeling aan de Leerlingenraad (vast agendapunt)
  • Nieuws vanuit/ terugkoppeling aan de klankbordgroep (vast agendapunt)
  • Nieuws vanuit/ terugkoppeling aan de Medezeggenschapsraad (vast agendapunt)
  • Gebouw (vast agendapunt)
  • Vaststellen schoolgids, jaarkalender
  • Eventuele andere punten worden nog bekend gemaakt
  • Rondvraag (vast agendapunt)

Via de nieuwsbrief ontvangt u een terugkoppeling van de klankbordgroepvergadering en de besproken punten.

Contact met de klankbordgroep
Naast contact via de e-mail is er een keer in het jaar een meet-and-greet met de klankbordgroepleden. Dit is tijdens het schoolfeest.

Het gaat binnen de klankbordgroep over de belangen van de locatie.

Oudervertegenwoordiging klankbordgroep 2023-2024
De oudervertegenwoordiging in de klankbordgroep bestaat uit 5 ouders met kinderen uit verschillende leerjaren/klassen. Hieronder stellen we ons voor:

Leerjaar 1 - Floor Duurkoop

Mijn naam is Floor, ik ben moeder van 3 kinderen waarvan er één hier op school zit, getrouwd en ik woon in Zoetermeer. Na jaren in het basisonderwijs te hebben gewerkt als leerkracht en intern begeleider, ben ik een andere weg in geslagen. Ik ben mijn eigen dagbesteding in de natuur aan het opzetten voor kinderen die (deels) thuiszitten vanwege onbegrepen gedrag en kinderen met autisme. In de klankbordgroep kan ik goed meedenken en meehelpen. Daarnaast kan ik mij ook kritisch opstellen. Ik heb ervaring binnen het onderwijs als ouder én professional, ik heb MR ervaring als ouder en weet als Master Educational Needs veel over onderwijs aan kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Contact leggen met teamleden, de leerlingenraad en andere ouders van deze school, vind ik leuk en leerzaam.

Leerjaar 2 - Ronald de Goede

Mijn naam is Ronald. Ik woon in Rijnsburg samen met mijn vrouw en drie kinderen. In het dagelijks leven werk ik als data/business analist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Onze oudste (en enige zoon) is dit jaar ingestroomd in het tweede leerjaar, waar wij erg blij mee zijn. Ik vind het fijn om via de klankbordgroep betrokken te zijn bij het onderwijs op de Leo Kannerschool. In het verleden ben ik actief geweest binnen een MR op een basisschool en een ouderraad op een middelbare school.

Leerjaar 3 - Karin van den Elzen (voorzitter klankbordgroep)

Mijn naam is Karin, ik ben getrouwd we hebben 3 kinderen. Ik werk als massagetherapeut in mijn eigen praktijk in Gouda en geef les op de Holos academie in Utrecht. Onze oudste zoon zit in de 3e klas van de Leo Kanner school. Wij zijn heel blij dat hij hier een plek heeft gekregen. Afgestemd onderwijs maakt dat onze oudste de ondersteuning en aandacht krijgt die nodig is. Wat ook weer voelbaar is in de thuissituatie.
Op de basisschool ben ik al jaren actief als klassenouder en vind het fijn om nu in de klankbordgroep ook een actieve rol te hebben.

Leerjaar 4 - Nanda Bakker

Ik woon in Zoetermeer samen met mijn vriend, dochter en zoon. Mijn zoon is dit jaar ingestroomd in het 4e leerjaar. Hij heeft hiervoor op regulier onderwijs gezeten. Ik heb al ervaring met MR werkzaamheden tijdens de basisschool periode van mijn kinderen. Ik vind het dan ook fijn om zo meer betrokken te zijn bij de school. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij gro-up, die actief is in kraamzorg, kinderopvang, buurtwerk en jeugdhulp. Ik ben daar werkzaam als Manager HR. Met mijn HR achtergrond kan ik meedenken op de punten beleid en personeel. Maar ook vind ik het fijn (en belangrijk) samen met de leerkrachten en de ouders werken aan een goed en veilig leerklimaat.

Leerjaar 5 - Claudia Kerklaan

In het dagelijks leven ben ik werkzaam in ons glastuin bouwbedrijf, waar we calla's telen. Ik vind het leuk om in de klankbordgroep te zitten om zo meer betrokken te zijn bij de school van onze zoon. Dat miste ik wel nadat ik op de bassisschool altijd actief betrokken was bij de school, door mij altijd in te zetten als leesmoeder en techniek ouder. Door in de klankbordgroep te zitten raak ik meer betrokken bij de school en ik vind het fijn om mee te mogen denken over dingen die belangrijk zijn voor onze kinderen.

We zijn blij dat school een klankbordgroep heeft en dat we als ouders mee mogen denken bij de plannen en keuzes die gemaakt worden door leerkrachten en de directie.

Medewerkersvertegenwoordiging klankbordgroep
De medewerkers die zitting hebben in de klankbordgroep zijn:

- Yvonne Borst - teamleider onderbouw

- Remy van Belle - mentor in leerjaar 1

- Stefanie Starrenburg - mentor in leerjaar 4

- Wendy Schraven - secretariaatsmedewerker (notulist klankbordgroep)